Opinie o Nas
 • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Obowiązują od dnia 14.06.2019I. UŻYTE DEFINICJE

 

1) Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2) OWUS - Przyjmuje definicję “Ogólne warunki umowy sprzedaży”.

 

3) Infolinia konsumencka - Stanowi środek komunikacji, z wykorzystaniem technologii telefonicznych, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy użyciu numerów telefonicznych dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.

 

4) Konsument - Przybiera definicję zawartą w art. 22 ust. 1 K.C. (DU rok 1964 numer 16 poz. 93)

 

5) Przedsiębiorca - Przybiera definicję zawartą w art. 43 ust. 1 K.C. (Dz.U.2018.0.1025)

 

6) Klient (zam. “Strona Kupująca”) - Konsument lub Przedsiębiorca, w myśl zapisów art. 22 ust.1 oraz art. 43 ust. 1  K.C., będący Klientem sklepu internetowego Navix.pl należącego do “Nasebanaru Company Daniel Faraday” i/lub innej powiązanej działalności gospodarczej, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

7) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

8) Sklep Internetowy - Platforma mieszcząca się pod adresem internetowym “Navix.pl” oparta na technologiach teleinformatycznych, za pośrednictwem której Klient ma możliwość przeglądania produktów oraz dokonania zakupu Towaru.

 

9) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

10) Sprzedawca (zam. “Strona Sprzedająca”) - Stanowi przedsiębiorcę prowadzącego firmę handlową pod marką “Navix”, korzystający z zasobów i funkcjonalności Sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem internetowym “Navix.pl”, którego właścicielem jest “Nasebanaru Company Daniel Faraday” z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 30, 87-100 Toruń, Polska, w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży..11) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

12) Usługodawca - oznacza Nasebanaru Company Daniel Faraday z siedzibą w Toruniu  (87-100), ul. Powstańców Wielkopolskich 30, NIP: 9562279940, REGON: 381547996, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: bok@navix.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych na rzecz Klientów przez.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży, zwane dalej „OWUS", wedle użytej definicji,  stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Nasebanaru Company Daniel Faraday z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 30, 87-100 Toruń, Polska z Klientami. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia niniejszych dokumentów: “REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL”, “Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl”, “Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl” oraz treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul. W zakresie umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż Towar mają zastosowanie te same regulaminy i ich załączniki znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, chyba, że jest wyraźnie zaznaczone inaczej.
 3. OWUS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy, w każdym oddziale handlowym Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sklepu mieszczącej się pod adresem “https://navix.pl”.
 4. Niniejszy OWUS, postanowienia dokumentów: “REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL”, “Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl”, “Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl” oraz treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul stanowią kompletne i jedyne uregulowania  umowne wiążące strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych ustnych i pisemnych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne, ustne ustalenia, itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszym OWUS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej i zaakceptowane przez Sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 6. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie (wymagana forma pisemna) o nieakceptowaniu OWUS, Sprzedawca wstrzymuje wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia o akceptacji OWUS lub podpisaniu umowy sprzedaży na warunkach uzgodnionych przez strony, o ile ma zastosowanie.
 7. Strony przyjmują następującą hierarchię ważności postanowień dokumentów: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL, OWUS, Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl, Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl, dokumenty magazynowe, pozostałe dokumenty sprzedażowe, w tym faktury VAT oraz faktury (dawne Rachunki).
 8. Jeżeli obie strony stosują OWUS, to obowiązują one w części, w jakiej dają się ze sobą pogodzić. W razie sprzeczności postanowień obydwu stron klauzule wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące (art. 3854 k.c.).
 9. Niezależnie od wszelkich pozostałych postanowień dokumentów: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL, OWUS, Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl, Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl, dokumenty magazynowe, pozostałe dokumenty sprzedażowe, w tym faktury VAT oraz faktury (dawne Rachunki), stanowiących przeciwnie, w odniesieniu do wszelkich obowiązków Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której nietypowe i nieprzewidywalne okoliczności poza jego kontrolą uniemożliwiają wykonywanie obowiązków wynikających z ww dokumentów.

 

III. STRONY ZAWIERAJĄCE UMOWĘ

 

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Klient oraz Sprzedawca. Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów i Usług.

 

IV. CENA

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu Internetowego lub przez Infolinię konsumencką podawane są w walucie polskiego złotego, w skrócie “PLN” oraz są cenami brutto z uwzględnieniem 23% podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Cena jednostkowa za pojedynczy towar jest ceną wiążącą stronę Kupującą oraz Sprzedającą w chwili złożenia przez stronę Kupującą zamówienia.
 3. Ceny prezentowane Klientowi na stronie internetowej sklepu internetowego lub za pośrednictwem innych oficjalnych kanałów komunikacji stanowią całkowity wymiar świadczenia pieniężnego należnego Sprzedawcy od Klienta w związku z zakupem Towaru lub Usługi.

 

V. SPOSOBY ORAZ SYSTEMY PŁATNOŚCI

 

 1. Klient ma możliwość zapłaty za Towary lub Usługi przy użyciu systemów płatności online dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego lub przy pomocy tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy sklepu internetowego, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych form płatności w odniesieniu do pojedynczych Towarów i Usług lub grup Towarów i Usług lub maksymalnej ilości zamawianych Towarów i Usług w odniesieniu do realizowanego zamówienia.
 2. Do sumy kwoty brutto danego zamówienia może zostać doliczona opłata transakcyjna (prowizja) wynikająca z wyboru danej metody płatności. Klient jest informowany o jej wysokości w momencie składania zamówienia.
 3. Sklep oferuje Klientowi możliwość opłacenia zamówienia w formie ratalnej za pomocą usług dostarczanych przez “Santander eRaty” oraz “Alior Raty”. Do skorzystania z ww możliwości koniecznym jest wypełnienie wniosku o kredytowanie zakupu oraz uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez wybrany bank. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywnie rozpatrzone wnioski oraz wyłącza się z odpowiedzialności za błędy kredytodawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta w zamówieniu opcji płatności ratalnej, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Klientem umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy. Warunkiem realizacji zamówienia jest pomyślne rozpatrzenie wniosku o finansowanie zakupu Towarów i Usług przez kredytodawcę oraz poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie.
 5. W każdym przypadku podczas rozpoczęcia realizacji zamówienia, Klientowi zostanie przesłana kopia dokumentu sprzedażowego zgodnie z definicją z art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.), jako dowód transakcji sprzedaży.
 6. Kupujący akceptując warunki dokumentów wewnętrznych sklepu internetowego, w tym:  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL, OWUS, Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl, Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl, dokumenty magazynowe, pozostałe dokumenty sprzedażowe, w tym faktury VAT oraz faktury (dawne Rachunki), zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług, upoważnia stronę Sprzedającą do wystawiania, dokonywania korekt i przesyłania faktur w formie elektronicznej, w związku z art. 106 b ust. 2 oraz 3 ww Ustawy.
 7. O ile Strona Kupująca wyrazi taką wolę, Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru Towaru u Sprzedającego, Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu.
 8. Postanowienia art. VI ust 7 nie mają zastosowania do Zamówień realizowanych przez Sprzedającego z magazynu zewnętrznego obsługiwanego przez osobę trzecią. Strona Kupująca akceptuje, iż w takim wypadku dowód zakupu może być przesłany Kupującemu jedynie w formie elektronicznej.
 9. Użytkownik, składając zamówienie, zobowiązany jest do wybrania sposobu dostawy oraz zapłaty za towar w terminie maksymalnie jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Termin na dokonanie zapłaty jest nieprzekraczalny, chyba, że Strona Kupująca uprawdopodobni, że zapłata nie mogła zostać dokonana w wyznaczonym terminie z przyczyn wystąpienia zjawisk naturalnych lub problemów technicznych związanych z działaniem platformy teleinformatycznej sklepu internetowego lub systemów płatności.
 10. Towar wchodzący w skład zamówienia zostaje zarezerwowany dla Klienta na okres jednego (1) dnia kalendarzowego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w części lub całości, w przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru sposobu dostawy oraz nie dokona zapłaty za zamówienie w wyznaczonym terminie, wybierając dowolną z metod płatności.
 11. Klient, który jako metodę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia roboczego (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.
 12. Klient, który jako metodę płatności wybrał płatność w systemie ratalnym, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia stosownego wniosku o zawarcie umowy kredytu konsumenckiego na stronie internetowej lub uprzednio wyznaczonej placówce banku z zachowaniem terminu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz poinformowania Strony Kupującej, w przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu na dokonanie czynności.
 13. W przypadku pojawienia się przesłanek co do wiarygodności strony Kupującej, w tym przede wszystkim, w przypadku wystąpienia podejrzeń wyczerpania znamion przestępstwa, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego anulowania zamówienia, bez uprzedniego informowania Klienta o takim zamiarze, a także poinformowanie organów ścigania co do zaistniałego zdarzenia.

 

VI. SPOSOBY ORAZ FORMY DOSTARCZANIA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

a) Towar wydawany jest Kupującemu przez Sprzedającego w formie określonej w dokumencie sprzedażowym.

 

2. ODBIÓR ZAMÓWIONEGO TOWARU

a) Towar, w przypadku wybrania odbioru w punkcie Spedytora, wymaga od Klienta osobistego podjęcia z wykorzystaniem sposobów identyfikacji określonych przez Spedytora.

b) Towar, w przypadku wybrania odbioru w punkcie Spedytora, pozostaje gotowy do podjęcia w terminie zakreślonym przez Spedytora. Strona Kupująca zobowiązana jest do zapoznania się z podstawowymi informacjami udzielanymi przez firmy Spedycyjne przed wyborem sposobu dostawy Towaru.

c) O fakcie dostarczenia oraz możliwości podjęcia Towaru, Klient informowany jest przez firmę Spedycyjną oraz sklep internetowy za pośrednictwem ogólnodostępnych i oficjalnych środków masowego przekazu zatwierdzonych przez sklep internetowy.

d) W przypadku, gdy odbiór towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. B powyżej nie będzie możliwy, strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin na podjęcie Towaru przez Stronę Kupującą. Warunkiem do spełnienia prawa zadeklarowania innego niż domyślny terminu odbioru Towaru przez Klienta jest wysłanie informacji o ww fakcie stronie Sprzedającej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o możliwości podjęcia przesyłki.

e) Brak podjęcia przez Klienta Towaru w terminie zakreślonym w pkt. B powyżej oraz w przypadku braku działań podjętych przez Stronę Kupującą, o których mowa w pkt. D powyżej, skutkować może odstąpieniem przez Stronę Sprzedającą od Umowy Sprzedaży i anulacji całości lub części Zamówienia. W przypadku zaistnienia ww przesłanek Strona Sprzedająca zobowiązuje się do przesłania Stronie Kupującej stosownego oświadczenia woli, z wykorzystaniem danych kontaktowych dostarczonych przez Stronę Kupującą w momencie składania Zamówienia, ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W wyniku ww działań Umowa Sprzedaży wraz z jej zobowiązaniami będzie uważana za niezawartą, a Zamówienie skutecznie anulowane.

f) W przypadku okoliczności, co do których zastosowanie mają pkt. a, b, c, d, e powyżej, strona Kupująca Umowy Sprzedaży wyłącza się od wszelkich zobowiązań oraz roszczeń względem strony Sprzedającej, w szczególności zwrotu kosztów, uiszczenia odszkodowania, utraty dóbr, utraty dobrego imienia, utraty przewidywanych zysków, odstępnego itd.

3. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

a) Dostawa Towaru odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w pkt IV dokumentu “REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL”, z którymi Strona Kupująca winna jest się zapoznać przed złożeniem zamówienia.
VII. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.0.134), każdy Klient dokonujący zakupu na stronie internetowej sklepu internetowego “Navix.pl” ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu dni (14) bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu liczony jest zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.0.134)
 3. Aby odstąpienie od umowy sprzedaży było uznane za skuteczne, Klient jest zobowiązany do złożenia Sprzedawcy wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży z zachowaniem przysługującego Klientowi terminu do złożenia takiego oświadczenia. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z oficjalnego wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej sklepu, lecz wykorzystanie go nie jest niezbędne do uznania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za skuteczne.
 4. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży Klient powinien dołączyć do zwracanego produktu, przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć tradycyjnie w formie pisemnej.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony od wszelkich zobowiązań z wykluczeniem ewentualnych zobowiązań powstałych w wyniku działań Klienta o których mowa w pkt. 6, 7, 8 oraz 9 poniżej. Wartość sumaryczna stwierdzonego pomniejszenia wartości zwracanego towaru będzie stanowć różnicę pomiędzy wartością kwotową zamówionego towaru, a wartością kwotową pomniejszenia jego wartości przez Klienta.
 6. Zwracany towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym wraz z zachowaniem oryginalnego, nierozpieczętowanego opakowania, chyba, że jego rozpieczętowanie było konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonowania towaru oraz nie wykracza poza ogólnie przyjęte korzystanie z towaru.
 7. Zwracany towar powinien być zwrócony w takim składzie ilościowym, w jakim został dostarczony do Klienta, a także posiadać wszelkie dostarczone wraz z towarem:  akcesoria, instrukcje obsługi, opakowania, hologramy, moduły, elementy składowe, klucze licencyjne, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także pozostałe elementy wchodzące w skład dostarczonego do Klienta towaru w ramach zrealizowanego zamówienia, a także dokument poświadczający zakup u Sprzedawcy.
 8. Klient winien jest zadbać o odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru na czas transportu. Przed nadaniem zwrotu, przesyłka powinna zostać odpowiednio zaadresowana i posiadać adres punktu do dokonywania zwrotów u Sprzedawcy.
 9. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.0.134), Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
 10. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie. Zalecanym jest, aby do zwracanego towaru było zawarte oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, albo oddzielnie, z zastrzeżeniem Sprzedawcy - właściciela sklepu internetowego “Navix.pl”, iż zwrot towaru nie powinien nastąpić później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia poinformowania Sprzedawcy przez Klienta, w jakiejkolwiek ze wskazanych form, o chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 11. Po stwierdzeniu prawidłowości i zachowania procedur związanych ze zwrotem towaru  przez Klienta, a także potwierdzeniu stanu ilościowego oraz jakościowego zwracanego towaru, zwrot środków uiszczonych przez Klienta w ramach realizacji zamówienia, z wykluczeniem kosztów prowizyjnych podmiotów trzecich będących właścicielami systemów procesowania płatności, z których usług Klient skorzystał w trakcie składania zamówienia oraz wszelkich kosztów spedycyjnych związanych z wysyłką do Klienta oraz dokonaniem zwrotu towaru przez Klienta na adres właściciela sklepu internetowego “Navix.pl” lub jakichkolwiek innych podmiotów związanych z właścicielem sklepu internetowego “Navix.pl” oraz jakichkolwiek innych podmiotów niezwiązanych ze Sprzedawcą oraz ewentualnych pozostałych kosztów poniesionych przez Klienta, będzie dokonany z zachowaniem terminu czternastu (14) dni, liczonego od dnia otrzymania zwracanego towaru na adres dedykowanego punktu odbioru zwrotów konsumenckich.
 12. Zwrot środków pieniężnych w wyniku zwrotu konsumenckiego uznanego za skuteczny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w momencie składania zamówienia.
 13. Pkt. 12 ma zastosowanie do sytuacji, w której Klient dokonał zapłaty za zamówienie  poprzez transfer środków na konto Sprzedającego za pomocą przekazu pieniężnego lub pocztowego, zadeklarował chęć uiszczenia zapłaty uprzednio wybierając formę płatności „za pobraniem”, “zapłata w punkcie odbiorczym” albo dokonał płatności przy użyciu innych form przekazu środków pieniężnych, jednocześnie akceptowanych przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem podmiotów trzecich świadczących takie usługi. Sprzedawca, w ramach przeprowadzanych czynności związanych ze zwrotem środków pieniężnych wynikających z odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, dokona zwrotu środków poniesionych przez Klienta w związku z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem pkt 11 powyżej, na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Kupującą w momencie składania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub, w przypadku braku zadeklarowania przez Stronę Kupującą formy zwrotu środków pieniężnych - za pomocą metody wykorzystanej przez Stronę Kupującą w  trakcie składania zamówienia.
 14. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być dostarczone Sprzedawcy w formie skanu zawierającego podpis Klienta na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego, tj. bok@navix.pl lub wysłane tradycyjnie pocztą na adres Sprzedającego podany na stronie kontaktowej sklepu internetowego. c
 15. Kupujący niebędący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn. Złożenie oświadczenia woli na piśmie w terminie siedmiu (7) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części jest równoznaczne z uznaniem odstąpienia od umowy za skuteczne. Wypełnione oraz podpisane oświadczenie woli powinno być wysłane do Sprzedającego przed upływem ww. Terminu pod rygorem jego odrzucenia. Kupujący niebędący Konsumentem ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość dostępnej na stronie Sprzedawcy, lecz nie stanowi to wymogu. Oświadczenie woli z podpisem Kupującego niebędącego Konsumentem, w przypadku osób prawnych – osoby upoważnionej prawnie do reprezentowania podmiotu, może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres bok@navix.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 16. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

17. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży: link: https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba)VIII. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ POZOSTAŁE 1. Definicja wady fizycznej rzeczy przybiera treść art 556(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 2. Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Kupujący będący stroną Umowy Sprzedaży ma możliwość skorzystania z prawa do złożenia reklamacji lub reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary i Usługi wolne od wad, chyba, że na stronie produktu jest wyraźnie zaznaczone inaczej.
 5. W odniesieniu do pkt. 2 oraz 3 powyżej, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Kupującego, jeżeli Strona Kupująca wiedziała o fakcie istnienia defektu w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.
 7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 8. Zgodnie z art 556(2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 9. W przypadku, gdy wydany Towar posiada wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 12. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, stosownie do pkt 9 powyżej, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. Wadą istotną jest taka, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych oraz estetycznych, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od złożonego zamówienia.
 13. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do zażądania, aby zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 14. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 15. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 16. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 17. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.
 18. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 19. Postanowienia pkt. VIII.17 i VIII.18 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.
 20. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt. VIII.15 i VIII.16.
 21. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 22. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 23. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego, w wybranej przez Sprzedającego formie, lecz nie w innej, niż ogólnodostępne formy kontaktu wynikające z treści przedstawionych na stronach internetowych sklepu internetowego, .
 24. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego w wybranej przez Sprzedającego formie. Informacja ta będzie również dostępna dla Kupującego pod numerem Infolinii konsumenckiej.
 25. Zalecanym jest, aby Kupujący, w momencie składania reklamacji z tytułu rękojmi, wypełnił formularz reklamacji o nazwie “Formularz Reklamacyjny sklepu internetowego Navix.pl” dostępny na podstronie “Zwroty i reklamacje” sklepu internetowego oraz wysłał go na adres siedziby Sprzedawcy, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego. Czynność ta ma na celu usprawnienie procesu rozpatrywania reklamacji Towarów. Czynność ta jest opcjonalna i nie wpływa na uznanie zasadności rozpatrywanej reklamacji przez Sprzedającego.
 26. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub pod numerem Infolinii konsumenckiej sklepu internetowego.
 27. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, stwierdzenie braku dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji z podmiotem prawnym reprezentowanym przez Sprzedawcę lub z powodu stwierdzenia innych przesłanek uzasadniających niedopuszczalność dokonania ww czynności prawnej, zostanie odesłany, a Sprzedający, w ramach dokonania czynności spedycji Towaru na adres Kupującego, może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami związanymi z przygotowaniem oraz spedycją Towaru.
 28. Nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym lub w ogólnodostępnych zasobach niebezpośrednio związanych z podmiotem prawnym będącym właścicielem sklepu internetowego, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonania zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy. Uzupełnienie to stanowi jedynie klauzulę informacyjną przekazywaną Kupującemu przez Sprzedawcę.
 29. Nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji: różnice w działaniu, wersji, iteracji oprogramowania, dostępnych funkcji, gwarancji, zapewnień firm trzecich bezpośrednio związanych z producentem i/lub produktem sprzedawanym przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w postaci Towaru, w przypadku stwierdzenia przez stronę Kupującą jaichkolwiek uchybień i/lub  przesłanek do wystosowania reklamacji z tytułu przyczyn uwzględnionych powyżej.
 30. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu zakupów, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Polityki Prywatności “Cookies” znajdują się na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem formuły „gość” lub telefonicznie przez Infolinię konsumencką, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności, Polityki Prywatności “Cookies” i Klauzul Usługodawca zdecydowanie zaleca, aby Użytkownik każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.
 31. Zgodnie z art 7a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134):

1) Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2) Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

3) Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

IX. GWARANCJA

 

 1. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego lub gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. VII.3, powyżej.
 4. W celu przyjęcia reklamacji na podstawie gwarancji, Strona Kupująca obowiązana jest do okazania dowodu zakupu Towaru oraz ważnej karty gwarancyjnej gwarantowi i/lub Sprzedawcy.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji, termin, ewentualne wyjątki oraz obostrzenia określone są co do zasady w treści dokumentu gwarancyjnego.
 6. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.
 2. Zgodnie z art. 6 RODO, Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Usług, w tym w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, w tym: podmioty spedycyjne, banki, podmioty umożliwiające przetwarzanie płatności bankowych, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a także podmioty wykorzystujące dane osobowe w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od dnia dobrowolnego ich podania. Bieg terminu rozpoczyna się wraz ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym i/lub wyrażenia opcjonalnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną i/lub systemów automatycznego wywoływania numerów telefonicznych.
 6. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 8. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży.XI. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. SIŁA WYŻSZA

 

 1. Ani Sprzedawca, ani Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji swoich obowiązków wynikających z postanowień dokumentów: “REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAVIX.PL”, “OWUS”, “Polityka prywatności Sklepu internetowego Navix.pl”, “Polityka Prywatności Cookies Sklepu Internetowego Navix.pl” oraz treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul, jeśli takie opóźnienie lub brak realizacji wynikają ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn będących poza ich uzasadnioną kontrolą (strona dotknięta działaniem siły wyższej “Stroną dotkniętą działaniem siły wyższej”, a takie zdarzenie - “Zdarzeniem siły wyższej”). W takich okolicznościach Strona dotknięta Zdarzeniem siły wyższej uprawniona jest do uzasadnionego przedłużenia terminu na wykonanie takich obowiązków.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży (OWUS) są dostępne w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. I. 2 powyżej.

 3. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez Stronę Kupującą, Strona Sprzedająca traktuje jako równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich dodatkowych regulaminów firm trzecich biorących udział w procesie realizacji Zamówienia, w tym regulaminów i klauzul firm Spedycyjnych oraz regulaminów i klauzul firm dostarczających systemy płatności dla sklepu internetowego.
 5. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 6. Od wszelkich decyzji wydanych przez Sprzedawcę i/lub innych właścicieli sklepu  internetowego “Navix.pl”, dotyczących czynności związanych z obsługą Klienta, w tym związanych z procesem realizacji zamówienia, zwrotu, naprawy gwarancyjnej, decyzji pracowników sklepu internetowego, decyzji pracowników sklepu stacjonarnego, oświadczeń składanych drogami komunikacji z Klientem lub reklamacji - nie przysługuje odwołanie.
 7. Strona Kupująca potwierdza, że wraz ze złożeniem Zamówienia, Strona Sprzedająca Umowy Sprzedaży jest upoważniona do złożenia Stronie Kupującej oświadczenia woli w formie elektronicznej oraz na pozostałych warunkach przez siebie określonych.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 9. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży obowiązują od 14.06.2019r

 

XIV. Załącznik do dokumentu “Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży”

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

- Adresat:

NASEBANARU COMPANY

Daniel Faraday

Ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 87-100 Toruń

tel: (56) 639-99-98

- Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  

...............................................................................................  

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  

...............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):............................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data: ............................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Dziękujemy za korzystanie z usług sklepu Navix.pl